Розподіл навчального часу на вивчення розділів програми

Зміст навчання інформатики структуровано за розділами із визначенням кількості годин на їх вивчення (табл. 4). Такий розподіл змісту й навчального часу є орієнтовним. Учителі й автори підручників можуть коригувати послідовність вивчення тем залежно від методичної концепції та конкретних навчальних ситуацій, від рівня підготовки учнів і сформованості в них предметних ІКТ-компетентностей. Учителі також можуть вибудовувати найбільш прийнятний для конкретного навчального закладу або класу підхід до навчання. Запропонована кількість часу на вивчення кожної теми також є орієнтовною, учителі й автори підручників можуть її змінювати у межах до 15%. Разом з тим, учитель має створити умови для забезпечення рівня навчальних досягнень учнів, зазначеного у програмі з кожної теми.

У програмі передбачено резерв часу, який можна додатково використати на вивчення розділів, а також для проведення інтелектуальних конкурсів і творчих змагань, екскурсій, інших форм навчально-виховної роботи. Резервні години можна використовувати як у першому, так і в другому семестрах.


з/с
Змістові лінії Класи та кількість годин Усього
5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас
1 Інформація, інформаційні процеси, системи, технології. Комп’ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних. 6 10 10 26
2 Технології створення та опрацювання інформаційних об’єктів 60
2.1 Створення та опрацювання текстових документів 5 8 13
2.2 Створення та опрацювання зображень 12 12
2.3 Створення та опрацювання мультимедійних об’єктів 8 8
2.4 Створення та опрацювання комп’ютерних презентацій 6 6
2.5 Створення та опрацювання електронних таблиць 9 12 21
3 Телекомунікаційні технології 4 7 4 6 21
4 Моделювання, алгоритмізація та програмування 12 12 12 24 18 78
5 Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів 4 5 5 8 10 32
6 Резерв, повторення та узагальнення 4 5 5 8 6 28
Усього 35 35 35 70 70 245

Таблиця 4