Розвивальний компонент курсу інформатики

Навчання інформатики має розвивати в учнів аналітичне, синтетичне, логічне та критичне мислення, творчі здібності, здатність аналізувати різноманітні процеси та явища й з’ясовувати їхні причинно-наслідкові та структурні зв’язки. Хоча розвиток зазначених мисленнєвих навичок і здатностей не є винятково завданням навчання інформатики, а відбувається не меншою мірою під час вивчення інших навчальних предметів, саме в процесі навчання інформатики закладаються основи таких умінь:

 • визначати послідовність дій, які необхідно виконати для розв’язування певних задач, тобто розробляти алгоритми;
 • подавати алгоритми в певному формальному вигляді та виконувати їх;
 • використовувати алгоритмічні структури;
 • застосовувати алгоритми для опрацювання різнотипних повідомлень;
 • добирати якомога ефективніший алгоритм розв’язування задачі
  (на зазначених уміннях базується алгоритмічне мислення);
 • визначати параметри об'єктів та їх можливі значення;
 • класифікувати явища та об'єкти;
 • знаходити структурні зв'язки між класами об'єктів, класифікувати знайдені зв’язки;
 • подавати дані в табличному та графічному вигляді, інтерпретувати дані, подані графічно;
 • формулювати задачі з опрацювання структур даних і формалізовувати їх з метою подальшого автоматизованого розв’язування з використанням ІКТ-засобів
  (зазначені вміння є основою так званого структурного мислення).

Слід підкреслити, що зазначені вище типи мислення, знання, уміння, навички, здатності мають розвиватися не лише в процесі вивчення основ алгоритмізації та програмування, а й під час виконання навчальних проектів, розв’язування компетентнісних задач і вивчення всіх інших тем курсу.